SALON A SALON B SALON C SALON D
08:00-09:00
UYDU SEMPOZYUM
Arı Ürünleri ve Çocuk Sağlığında Propolis
Moderatör :
Ateş Kara
Konuşmacı : Ayper Somer
09:00-10:30

PANEL
Çocukluk döneminde beslenme, beslenme destekleri ve bağışıklık
Oturum Başkanları:
Nilgün Çöl,
Zeynep Tamay

Sağlıklı beslenme ve bağışıklık
Muazzez Garipağaoğlu

Anne sütü ile beslenme ve bağışıklık
Nalan Karabayır

Beslenme destekleri ve bağışıklık
Esra Yücel Özek

09:00-10:30

PANEL
Yenidoğanda genişletilmiş taramaların ufku
Oturum Başkanları:
Mübeccel Demirkol,
Oya Uyguner

Metabolik taramalar
Asuman Gedikbaşı

Genetik taramalar
Gözde Yeşil

09:00-09:30

COVID-19 pandemisinin çocuk ruh sağlığı üzerine etkileri
Oturum Başkanları:
Murat Coşkun, Fahri Ovalı

Konuşmacı: Alperen Bıkmazer

09:00-10:30

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Metin Uysalol, Başak Erginel

S-001 Karaciğer Kist Hidatik Tedavisinde Medikal Yaklaşım
Veli Avci

S-002 Santral Venöz Kateter Takılmasında Cut-Down tekniğini Unutalım mı?
Mustafa Akman

S-004 Pediatrik Kafa Travması Hastalarının Retrospektif İncelenmesi
Fikret Baskan

S-005 Çocuk Yoğun Bakım Servisinde Takip Edilen Adli Olguların Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Ömer Faruk Özbebit

S-006 Çocukluk Çağında Antiepileptik İlaç Zehirlenmelerinin Klinik Özellikleri
Emre Güngör

Tartışma ve Ara

S-008 COVID-19 pandemisinin çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları üzerine etkisi
Oktay Ulusoy

S-009 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Polikliniği’ne Başvuran Çocuk Travma Hastalarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Dilara Yılmaz

S-011 Pandemi Sürecinde 2. Düzey Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ndeki COVİD-19 Dışı Hastaların Değerlendirilmesi
Nihan Uygur Külcü

S-010 Aklımızda Bulunsun!! - Hematemez ile Acil Servise Başvuran Süt Çocuğu Olgusu
Osen Arı

09:30-10:30

İştahsız çocuk
Oturum Başkanları:
Emin Ünüvar,
Ayşe Kılıç

İştahsız çocuğa yaklaşım
Mustafa Özçetin

Çocuklarda gıda takviyesi kullanımı
Muhammet Ali Varkal

10:30-:11:00 ARA
11:00-12:30

PANEL
Yenidoğan Paneli
Oturum Başkanları:

Asuman Çoban, Esin Koç

Erken term yenidoğanlar
Zeynep İnce

Kritik hasta yenidoğanı tanımak:
Leyla Bilgin

11:00-11:30

PANEL
Çocuk Endokrinolojide merak edilenler
Endokrin bozucuların çocuk sağlığı üzerine etkileri
Oturum Başkanları:
Hülya Günöz,
Oya Ercan

Konuşmacı: Pınar İşgüven

11:00-12:30

PANEL
Güncel Hematolojik sorunlar
Oturum Başkanları:
Leyla Ağaoğlu,
Ayşegül Ünüvar

Pediatrik olgularda dermatolojik bulgulardan onkolojik tanıya
Deniz Tuğcu

Sistemik hastalıklarda hematolojik bulgular
Serap Karaman

D-dimer hakkında merak ettikleriniz
Ayşegül Ünüvar

10:45-12:15

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Edibe Pembegül Yıldız, Tuğçe Aksu Uzunhan

S-012 Çocukluk çağında vitamin B12 eksikliğinin geniş klinik spekturumu ve nöroradyolojik bulgular
Beril Dilber

S-013 Miyoklonik nöbetler ile başvuran Glutarik Asidüri Tip 2 olgusu
Osman Kipoğlu

S-014 Non ketotik hiperglisinemi: 2 vaka 2 nöbet türü
Mehmet Akif Kılıç

S-015 Kortikal Gelişim Malformasyonları
Mehmet Akyar

S-016 Herediter Ataksi Ön Tanılı Hasta Kohortunda Genetik Etyolojinin Araştırılması
Ayberk Türkyılmaz

Tartışma ve Ara

S-017 D vitamininin nöbetle ilişkili hipokampal enflamasyon üzerine koruyucu etkisi
Sevim Şahin

S-018 Baş Dönmesi ile Başvuran Çocuklarda Klinik Değerlendirme
Özlem Ünlügedik

S-019 Edinsel Demyelinizan Sendromlar: Anti-MOG İlişkili Hastalık
Ömer Karaca

S-020 COVID-19 ilişkili farklı nörolojik tutulumlar: Dört olgu
Adnan Deniz

S-021 Levetirasetem Kullanan Epilepsi Hastaları ile Sağlıklı Çocukların QT Dispersiyonu ve TP-e İntervali Değerlerinin Karşılaştırılması
Ümit Gül

S-022 Tuberoskleroz Komplexinde Renal Tutulum
Deniz Karakaya

11:30 – 12:00

Endokrin hastalıklara genel bakış: Ne zaman endokrinoloji uzmanına sevk edelim?
Oturum Başkanları:
Rüveyde Bundak,
Feyza Darendeliler

Konuşmacı: Melek Yıldız

12:00 – 12:30

Büyüme hormonu tedavisi için kimi endokrinoloji uzmanına yönlendirelim?
Oturum Başkanları:
Abdullah Bereket, Ömer Tarım

Konuşmacı: Firdevs Baş

12:30-13:30
UYDU SEMPOZYUM
Biyotikler: Bebek beslenmesinde bağışıklık için öncü yenilikler
Konuşmacı :
Funda Çetin
13:30-15:00

PANEL
COVID-19'da son güncelleme
Oturum Başkanları:
Ayper Somer, Nevin Hatipoğlu

COVID-19 epidemiyoloji ve patogenez
Ayper Somer

COVID-19 tanı ve tedavi
Selda Hançerli Törün

Multisistem inflamatuvar sendrom (MIS-C)
Dilek Yılmaz Çiftdoğan

13:30-15:00

PANEL
İnme: Çoklu disipliner yaklaşım ve sonuçları
Oturum Başkanları:
Nedret Uzel,
Agop Çıtak

Çocuk Nöroloji
Bülent Kara

Girişimsel Radyoloji
Serra Sencer

Nöroşirurji
Akın Sabancı

Çocuk Yoğun Bakım
Osman Yeşilbaş

13:30-14:30

Çocuk hekimliğinde medikolegal sorunlar
Oturum Başkanları:
Ayşe Balat,
Samet Bayrak

Konuşmacı: Cengiz Bayram

13:00-14:30

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Zerrin Önal, Merve Kesim Usta

S-023 Çocukluk Çağında Safra Taşı: Tek Merkez Deneyimi
Sibel Yavuz

S-024 Kabızlık yakınması ile başvuran çocuklarda hipotiroidi, çölyak hastalığı ve hiperkalsemi sıklığı
Nevzat Aykut Bayrak

S-033 Kanserli Çocuklarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
Tarık Yıldırım

S-025 Hepatosteatoz takibinde biyobelirteçlerin önemi
Asburce Olgac

S-026 Juvenil idiyopatik artritli çocuklarda fonksiyonel gastrointestinal hastalıkların sıklığı
Dilek Özcan

Tartışma ve Ara

S-032 Helicobacter Pylorinin İnflamatuar Belirteçler ve Hematolojik Parametrelere Olan Etkisi
Neslihan Özkul Sağlam

S-027 Karaciğer Tutulumu Yapan Farklı Glikojen Depo Hastalıklarının Ayrımı: 21 hastanın izlemi Fatma Derya Bulut

S-028 Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Çocuklarda Helikobakter Pylorinin İnflamatuar Parametreler, Atak Sıklığı ve Atak Süresi Üzerindeki Etkisi Mehmet Ağın

S-029 Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Polikliniği’ne Başvuran Kronik Hepatit B Tanılı Hastaların Tanı, Takip Ve Tedavilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Fazılcan Zirek

S-030 Helicobacter pylori enfeksiyonu ile dispeptik yakınmalar arasında bir ilişki var mıdır?
Burcu Volkan

S-031 Çölyak hastası ve H. Pylori seropozitif kronik gastriti olan çocuklarda long non-coding RNA polimorfizmleri
Güzide Doğan

14:30-15:00

Huzursuz çocuğa yaklaşım
Oturum Başkanları:
Gülbin Gökçay, Fatma Oğuz

Konuşmacı: Ayşe Kılıç

15:00-15:30 ARA
15:30-16:00

Nöromuskuler hastalıklarda güncel durum
Oturum Başkanları:
Haluk Topaloğlu , Bülent Kara

Konuşmacı: Uluç Yiş

15:30-17:00

PANEL
Ne zaman romatolojik hastalık düşünelim?
Oturum Başkanları:
Özgür Kasapçopur,
Yelda Bilginer

Ateş ile başvuran hastada
Mustafa Çakan

Kas ve eklem yakınması ile başvuran hastada
Hafize Emine Sönmez

Deri döküntüleri ile başvuran hastada
Sezgin Şahin

Olgu örnekleri
Oya Köker Turan

15:30-17:00

PANEL
Aşılar ve aşı uygulamaları paneli
Oturum Başkanları:
Gülbin Gökçay, Selda Karaayvaz

Aşı çalışmaları ve üretimi
Meda Kondolot

Aşı sonrası istenmeyen etkilerin yönetimi
Sevtap Velipaşaoğlu

Aşı uygulamaları ve etkileri:
Gonca Keskindemirci

Aşı kararsızlığı
Emel Gür

14:45-16:15

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Firdevs Baş, Şükran Poyrazoğlu

S-034 Kız Çocuklarda Erken Ergenlik ve Obezite Birlikteliği
Elif Söbü

S-035 Adolesan obezitesinde cinsiyetin komplikasyon gelişimi üzerindeki rolü
Nilgün Çöl

S-036 Osteogenezis İmperfekta Tanılı Olguların Pamidronat Tedavisinde Rutin Kalsiyum Desteği
Müge Atar

S-037 Santral hipotiroidiye bağlı Miksödem Krizi
Gültaç Evren

S-038 Klinefelter sendromu tanılı hastalarda antropometrik ölçümler
Aslı Derya Kardelen Al

Tartışma ve Ara

S-039 Obez Çocuk ve Adölesanlarda Antropometrik Ölçümler ile Biyokimyasal Verilerin Karşılaştırılması
Yetkin Ayhan

S-040 Vitamin D bağımlı Rikets Tip 1A tanılı 3 kardeş olgunun uzun dönem izlem verileri
Fatih Kilci

S-041 MIS-C seyrinde adrenal yetmezlik gelişen çocuk olgu
Fatih Kilci

S-042 İdiopatik Gerçek Erken Puberteli Hastalarda Gonadotropin Releasing Hormon Analog Tedavisinin Beden Kitle İndeksi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Mehmet Çoban

S-043 Kızlarda idiopatik santral puberte prekoks sıklığı COVID-19 pandemi döneminde arttı mı? Tek merkez deneyimi
Sezer Acar

S-044 Osteoporosis-pseudoglioma sendromlu (OPPG) hastalarımızın bifosfanat tedavisi altındaki uzun süreli izleminin değerlendirilmesi
Esin Karakılıç Özturan

16:00-17:00

Karaciğer Streste
Oturum Başkanları:

Fügen Çullu Çokuğraş,
Deniz Ertem

Yağlı karaciğer
Özlem Durmaz

Karaciğer ve ilaçlar
Ayşen Uncuoğlu

17:00-17:30 ARA
17:30-19:00

YUVARLAK MASA- Doktorum çocuğum koşunca öksürüyor, acaba astım mı?
Oturum Başkanları:
Nermin Güler, Zeynep Tamay

Konuşmacılar: Nermin Güler, Zeynep Tamay, Cevdet Özdemir, Esra Yücel, Ayşe Süleyman

17:30-18:00

Romatolojik hastalıklar özelinde erişkin polikliniğine geçiş süreci nasıl olmalıdır?
Oturum Başkanları:
Nuray Aktay Ayaz,
Semanur Özdel

Konuşmacı: Ayşe Bağ Özbek

17:30-19:00

PANEL
Adolesan sağlığını geliştirme
Oturum Başkanları:

Müjgan Alikaşifoğlu,
Firdevs Baş

Ergende aşılama Gonca Keskindemirci

Ergen ile iletişim ve psikososyal değerlendirme
Aylin Yetim

Ergende kırmızı bayraklar ve koruyucu sağlık hizmetleri
Melike Tuğrul Aksakal

16:30-18:00

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Alev Yılmaz, Gülşah Tanyıldız

S-045 Pediatrik Langerhans Hücreli Histiyositozda FDG PET-CT ve Klinik Özellikler
Hüseyin Avni Solgun

S-046 Çocuk Nörolojik Acillerde Radyolojik Tetkik Seçimi ve Son 5 Yıldaki BT ve MR Verilerimiz
Sevinç Kalın

S-047 Çocuklarda Yaşa Bağlı Karaciğer, Dalak, Pankreas ve Böbrek Boyutunun Bel Çevresi İle Korele Edilmiş Referans Aralıkları
Hakan Ayyildiz

S-048 Çocuklarda bel çevresi ile ilişkili portal ven, vena kava inferior ve her iki renal venin yaşa göre referans aralıkları
Berke Ersoy

S-049 Pediatride kemik survey kullanımı: tek merkez deneyimi
Özlem Tezol

S-165 Sağlam çocukta D vitamini desteği için kullanılan preparatlar arasında etkinlik farkı var mı?
Erdem Gönüllü

Tartışma ve Ara

S-050 Hipoksik İskemik Beyin Hasarlı Çocuklarda Manyetik Rezonans Görüntülemede Santral Tegmental Traktlarda Hiperintensite Sıklığı
Derya Bako

S-051 Karın ağrısı tanısında yeni bir belirteç artmış periportal ekojenite
Engin Beydoğan

S-052 Dinamik Kontrastlı MR Ürografi ile Elde Edilen Diferansiye Böbrek Fonksiyonlarının Dinamik Böbrek Sintigrafisi Sonuçları ile Karşılaştırılması
Seçkin Çobanoğlu

S-053 Ergen Yaş Grubunda Normal Ortak Hepatik Kanal Genişliğinin Değerlendirilmesi
Sinan Genç

S-054 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının Dudak Damak Yarıklı Yeni Doğanlarda Cerrahi Öncesi Ortopedi Konusundaki Bilgi ve Farkındalığı
Kevser Kurt Demirsoy

S-055 Çocukluk çağı nefrotik sendromu klinik özellikleri ve komplikasyonları, tek merkez deneyimi
Ayşe Seda Pınarbaşı

18:00-18:30

Dijital medyanın etkileri
Oturum Başkanları:
Mehmet Vural, Rukiye Eker Ömeroğlu

Konuşmacı: Atilla Ceranoğlu

18:30-19:00

Otistik spektrumda ADHD tedavisi
Oturum Başkanları:
Serpil Uğur Baysal,
Behiye Alyanak

Konuşmacı: Atilla Ceranoğlu

    18:15-20:00

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Zeynep Nagehan Yıldırım, Sevgi Yavuz

S-057 Yenidoğan yoğun bakımında Akut Böbrek Yetmezliği tanısı alan hastaların sosyo-demografik-klinik özelliklerinin incelenmesi
Arife Toksöz

S-057 Çocuklarda Üriner Sistem Taşlarının Etiyopatogenezi ve Klinik Seyri
Serdar Al

S-058 Posterior Uretral Valv Tanılı Pediatrik Hastaların Klinik İzlem Sonuçları
Demet Alaygut

S-059 Böbrek Biyopsisi Yapılan Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
Bağdagül Aksu

S-060 Malatya İli Okul Çağı Çocuklarında İşeme Bozukluğu Sıklığı Ve İlişkili Risk Faktörleri
Fatih Kaplan

Tartışma ve Ara

S-061 Yenidoğan döneminde hidronefroz saptanan olgularda posterior üretral valv sıklığı ve erken dönem sonuçları
İbrahim Kandemir

S-062 Çocuklarda Tekrarlayan Alt Üriner Sistem Enfeksiyonun Önemli bir Nedeni: Mesane Barsak Disfonksiyonu
Eren Soyaltın

S-063 Tek Taraflı Renal Agenezili Çocukların Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Merve Yöndem

S-064 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalıklı Erişkinlerin Çocuklarında Nefrolojik Değerlendirme
Nilay Baş İkizoğlu

S-065 Böbrek Nakilli Çocukların Renal Osteodistrofi Açısından Değerlendirilmesi
Ayşe Odacılar Alpay

Tartışma ve Ara

S-066 Çocuklarda vezikoüreteral reflü ve klinik özelliklerin değerlendirilmesi
Muhammed Talha Karadoğan

S-067 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Böbrek Hasarı Gelişen Hastaların İncelenmesi
Seçil Kezer

S-068 İdrar Antimikrobiyal Peptid Katelisidin Piyelonefritin Erken Tanısı ve Direnç Gelişimini Öngörmede Yararlı mıdır?
Serim Pul


SALON A SALON B SALON C SALON D
08:00-09:00
UYDU SEMPOZYUM
Pediatrik hastalarda aşırı demir yükünde ve demir eksikliğinde güncel tedavi yaklaşımları
Aşırı Demir Yükü Yönetimi :
Zeynep Karakaş
Demir Eksikliği ve Anemisinin Yönetimi : Saadet Akarsu
09:00-09:30

Faik Tanman Çocuk Nefroloji oturumu
Sistinoz
Oturum Başkanları:
Mesiha Ekim, Ahmet Nayır

Konuşmacı: Rezan Topaloğlu

09:00-09:30

Çevresel aciller: Duman inhalasyonu, elektrik çarpması, ısı ilişkili hastalıklar
Oturum Başkanları:
Nedret Uzel, Perran Boran

Konuşmacı: Metin Uysalol

09:00-10:00

PANEL
Sitokin fırtınası
Oturum Başkanları:

Rukiye Eker Ömeroğlu,
Metin Karaböcüoğlu

Sistemik JİA ve makrofaj aktivasyon sendromu
Nuray Aktay Ayaz

Kritik hastada sitokin fırtınası
Demet Demirkol

09:00-10:30

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Selda Hançerli, Nevin Hatipoğlu

S-070 Çocuklarda Ateşsiz Seyreden Bruselloz Olguları: Tek Merkez Deneyimi
Salih Demirhan

S-071 Akut apandisitle karışan bir olgu dahil olmak üzere MIS-C deneyimimiz
Zeynep Yılmaz Öztorun

S-072 2011-2018 Yılları Arasında Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı'nda İzlenen Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda Latent Tüberküloz Enfeksiyonunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Burcu Tuncer Akan

S-073 Antikor Eksikliğine Bağlı Primer İmmün Yetmezliklerde COVID-19 Seyri: İki olgunun sunumu
Dilşat Gündoğdu Çoban

S-074 COVID-19 pandemisinde çocuklarda diğer solunum virüslerinin değerlendirilmesi
Özgür Appak

Tartışma ve Ara

S-075 2018-2020 Yılları Arasında Yatırılarak Tedavi Edilen Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi
Sema Yıldırım

S-076 Ülkemizde hala önemi koruyan bir enfeksiyon hastalığı; Kedi tırmığı hastalığı
Asuman Demirbuğa

S-077 Psödoapandisit ile gelen olgu: Çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendromu
Hakan Salman

S-078 COVID-19 ile İlişkili Pediyatrik Multisistem İnflamatuvar Sendromunda Görülen Kardiyolojik Bulguların Değerlendirilmesi
Hüsnü Demir

S-079 MİS-C tanısı almış hastalarımızda disritmi kayıtlarımız
Celal Varan

S-080 Bir virüs iki hastalık: COVID-19 ve MIS-C olgularının klinik ve immünolojik farklılıklarının değerlendirilmesi
Şefika İlknur Kökcü Karadağ

09:30-10:00

Primer Hiperoksalüri
Oturum Başkanları:
Salih Kavukçu, Yılmaz Tabel

Konuşmacı: Sevcan Bakkaloğlu

09:30-10:30

PANEL
Sindirim sistemi hastalıkları ve genetik
Oturum Başkanları:
Nafiye Urgancı, Selim Gökçe

Konuşmacılar: Serdar Cantez, Zerrin Önal

10:00-10:30

Aritmi tanı ve idaresinde ipuçları
Oturum Başkanları:
Osman Başpınar,
Funda Öztunç

Konuşmacı: Orhan Uzun

10:00-10:30

Periton diyalizinde yenilikler
Oturum Başkanları:
Salim Çalışkan,
Erkin Serdaroğlu

Konuşmacı: Nur Canpolat

   
10:30-11:00 ARA
11:00-12:30

PANEL
Pediatristler hastalarını ne zaman çocuk kardiyoloğuna göndersin? Oturum Başkanları:
Nazan Özbarlas, Ergün Çil

Bayılan çocuk
Berna Şaylan Çevik

Kilo alamayan çocuk
Sertaç Hanedan Onan

Siyanoze çocuk
Reyhan Dedeoğlu

11:00-12:00

Tüberküloz tanı tedavi ve aşılamasında yenilikler
Oturum Başkanları:

Dilek Yılmaz Çiftdoğan,
Selda Hançerli Törün

Konuşmacı: Nevin Hatipoğlu

11:00-12:30

PANEL
Akut bilinç değişikliği: Bilmeceyi çözelim
Oturum Başkanları:
Mine Çalışkan,
Metin Karaböcüoğlu

Çocuk Nöroloji
Edibe Pembegül Yıldız

Nöroşirurji
Akın Sabancı

Çocuk Yoğun Bakım
Demet Demirkol

12:00-12:30

Bebek ve çocuk bakımında sık karşılaşılan sorunlar
Oturum Başkanları:
Nurdan Evliyaoğlu, Ayşe Kılıç

Konuşmacı: Aysu Duyan Çamurdan

12:30-13:30
UYDU SEMPOZYUM
Covid-19’da her yönüyle aşılar, anafilaksi ve adrenalin oto-enjektörler
Konuşmacılar :
Ateş Kara, Zeynep Tamay
13:30-15:00

PANEL
Alerjide yenilikler
Oturum Başkanları:
Ülker Öneş,
Zeynep Tamay

Hijyen hipotezine yeni bakış
Cevdet Özdemir

Çocuklarda kuruyemiş alerjisi
Nermin Güler

Çocuklarda cilt bakımı: Alerji gelişimini önleyebilir miyiz?
Zeynep Tamay

13:30-15:00

PANEL
COVID-19 döneminde çocuk istismarı ve ihmalini önlemede pediatrislerin rolü
Oturum Başkanları:
Ayşen Ufuk Sezgin,
Mustafa Özçetin

Konuşmacılar: Ayşe Kılıç, Nusret Soylu, Sadık Toprak

13:30-14:30

Çocuk Ürolojisi Paneli; Genital sistem muayenesinden tanıya
Oturum Başkanları:
Haluk Ander,
Zeynep Nagehan Yürük Yıldırım

Konuşmacılar: Orhan Ziylan, Tayfun Oktar, İrfan Dönmez

10:45-12:15

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Kemal Nişli, Mustafa Özçetin

S-081 Transkateter Sekundum Atriyal Septal Defekt Kapama Sonrası Uzun Dönem Takip Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
Burcu Kılınç

S-082 Vazovagal senkobu olan hastaların izlem sonuçları
Mine Başıbüyük

S-083 Çarpıntı Şikayetiyle Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Çocukların Retrospektif Değerlendirilmesi
Aydın Çelikyurt

S-084 Çocukluk çağı adenozine yanıtsız SVT atağında tek başına oral propranolol deneyimi
Kutay Sel

S-085 Hashimoto hastalarında sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Özlem Sarısoy

Tartışma ve Ara

S-086 Fallot Tetrolojisi Tamirinde Mortalite Ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler
Serhat Bahadır Genç

S-087 Yenidoğan Döneminde Duktus Bağımlı Kalp Lezyonlarına Yaklaşım
Yasemin Nuran Dönmez

S-088 Ventriküler Septal Defekt Nedeniyle Opere Edilmiş 18 Yaş Altı Hastaların Postoperatif Kardiyak Troponin-I, Serum Laktat Seviyelerinin Erken Dönem Mortalite ve Morbidite Üzerinde Prediktif Etkisi
Serhat Bahadır Genç

S-089 Yenidoğanlarda Arkus Aorta Cerrahisinin Gastrointestinal ve Beyin Kan Akımına Olan Etkilerinin Doppler Ultrasonografi İle Araştırılması
Erkut Öztürk

S-090 Ultrasonografi Eşliğinde Pediyatrik Hastalarda Port Yerleştirilmesi Deneyimlerimiz
Cansaran Tanıdır

S-091 Kawasaki Hastalığında Koroner Arter Tutulumunu Ön Görmede Nötrofil/lenfosit, Trombosit/lenfosit ve C-reaktif protein/albümin Oranlarının Değerlendirilmesi
Özgür Kızılca

14:30-15:00

Çocuk acilde teletıp
Oturum Başkanları:

Metin Karaböcüoğlu, Agop Çıtak

Konuşmacı: Metin Uysalol

15:00-15:30 ARA
15:30-17:00

PANEL
Pediatristler için kök hücre nakli
Oturum Başkanları:
Zeynep Karakaş, Ömer Devecioğlu, Gülyüz Öztürk

Kök hücre naklinin tarihçesi
Sema Anak

Pediatrik hastada kök hücre nakil endikasyonları
Gülşah Tanyıldız

Sık sorulan sorular ve gelecekte kök hücre nakli
Arzu Akçay

15:30-17:00

PANEL
Akut görme kaybı
Oturum Başkanları:
Muzaffer Polat,
Nur Aydınlı

Konuşmacılar: Metin Uysalol, Zafer Cebeci,
Edibe Pembegül Yıldız

15:30-16:00

Polikistik böbrek hastalığında yeni tedavi yöntemleri
Oturum Başkanları:

Mehmet Şükrü Sever,
Alev Yılmaz

Konuşmacı: Tevfik Ecder

16:00-16:30

Alerjide mevcut ve gelecekteki biyobelirteçler
Oturum Başkanları:
Nermin Güler,
Arzu Bakırtaş

Konuşmacı: Yeşim Küçük

13:00-14:30

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Gülden Gökçay, Deniz Tuğcu

S-092 Çocukluk Çağı Obezitesinde Etkenlerin Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
Eda Sünnetçi

S-093 Tedaviye Dirençli Cilt Lezyonlarının Ayırıcı Tanısında Nadir Kalıtsal Metabolik Hastalık: Prolidaz Eksikliği
Mehmet Cihan Balcı

S-094 COVİD-19 Pandemi Döneminde Beslenme Tedavisi Alan Fenilketonüri Hastalarının İzlem Güçlükleri
Türkan Sultanlı

S-095 COVID-19 ve Doğumsal Metabolik Hastalıklar: Bir Metabolizma Merkezinin Deneyimleri
Aslı Durmuş

S-096 Mitokondriyal Hastalıklarda Retrospektif Değerlendirme ile Fenotip, Genotip ilişkisinin Belirlenmesi
Fulya Özdemircioğlu

Tartışma ve Ara

S-097 Akçaağaç Şurubu İdrarı Hastalığı: Yaşamın Farklı Dönemlerinde Lösin Toleransları
Tugba Kozanoglu

S-098 Çocukluk çağı solid tümör ve lenfoma sağ kalanlarında kemik sağlığının değerlendirilmesi
Medis Çöllü

S-099 Uzamış sarılıklı çocuklarda Glukoz 6 fosfat Dehidrogenaz enzim eksikliği sıklığı; üçüncü basamak hastanede genel pediatri poliklinik deneyimi
Özlem Akgün

S-100 Kalıtsal Faktör VII Eksikliği Olan Hastaların Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi
Işık Odaman Al

S-101 Çocukluk Çağı Lösemilerinde Hiperlökositozun Hızlı ve Etkin Tedavisinde Lökoferez Uygulamaları: Tek Merkez Deneyimi
Begüm Şirin Koç

S-102 Çocuklarda ilaç intoksikasyonunun demir eksikliği anemisi ve pika ile ilişkisinin araştırılması
Muhammed Yaşar Kılınç

16:30-17:00

Pandemide çocuk sağlığını etkileyen eşitsizlikler ve okulların önemi
Oturum Başkanları:
Gülbin Gökçay, Emel Gür

Konuşmacı: Özge Karadağ Çaman

17:00-17:30 ARA
17:30-19:00

PANEL
Okul öncesi dönemde motor koordinasyon gelişimi
Oturum Başkanları:
Perran Boran,
Resa Aydın

Çocuk sağlığı izleminde motor koordinasyon gelişiminin değerlendirilmesi
Gonca Keskindemirci

Motor koordinasyon bozukluğunda egzersiz önerileri
Nalan Çapan

17:30-19:00

Nöroradyolojide tanıya götüren ipuçları
Oturum Başkanları:
Serra Sencer,
Mine Çalışkan

Konuşmacılar: Mehmet Barburoğlu,
Edibe Pembegül Yıldız

17:30-18:00

Pediatrik Fabry hastalığının güncel yönetimi ve tedavisi
Oturum Başkanları:
Mahmut Çoker,
Gülden Gökçay

Konuşmacı: Özlem Göker Alpan

18:00-18:30

Yenidoğanda hipoksik iskemik ensefalopatide seks hormonları ve reseptörlerin rolü
Oturum Başkanları:
Ali Bülbül,
Leyla Karadeniz

Konuşmacı: Pelin Cengiz

14:45-16:15

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Nuray Aktay Ayaz, Hafize Emine Sönmez

S-103 Subklinik İnflamasyonla Seyreden Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Çocuk Hastaların Demografik ve Karakteristik Özellikleri
Esra Nagehan Akyol Önder

S-104 Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Hastalarda Üriner NGAL (neutrophil gelatinase associated lipocalin) Proteininin Belirtici Etkisi
Sinem Can Oksay

S-105 Çocuk Romatoloji Kliniğimizde Tedavisinde Biyolojik Ajan Kullanılan Hastaların Değerlendirilmesi
Merve Güvenoğlu

S-106 Çocuk Romatolojide göçmen hastalar: Tek merkez deneyimi
Esra Bağlan

S-107 Bir Pediatrik Romatoloji Kliniğinde Onkolojik Hastalık Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi
Şengül Çağlayan

Tartışma ve Ara

S-108 SARS-CoV-2 enfeksiyonu tanılı çocuklarda tırnak yatağı kapiller yapısının değerlendirilmesi
Figen Çakmak

S-109 Biyolojik tedavi alan kronik romatizmal hastalık tanılı çocuklarda KKK rapel uygulaması: Tek merkez deneyimi
Figen Çakmak

S-110 Romatizmal hastalığı olan çocuklarda COVID-19 aşısının kabul edilebilirliği: Ebeveynlere yönelik bir anket çalışması
Özlem Akgün

S-112 Hemolitik aneminin nadir bir nedeni: İki olgu ile triozfosfat izomeraz eksikliği
Arzu Selamioğlu

S-111 Ailevi Akdeniz ateşi tanılı hastalarda yorgunluk düzeyi ve uyku kalitesinin değerlendirilmesi
Gülşah Kavrul Kayaalp

18:30-19:00

Nefrolojide biyobelirteçler
Oturum Başkanları:
Alev Yılmaz,
Sevgi Yavuz

Konuşmacı: Elif Erkan

 
16:30-18:00

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Firdevs Baş, Şükran Poyrazoğlu

S-113 İki Olgu Üzerinden Vitamin D eksikliğine Genel Bakış; Konjenital Vitamin D Eksikliği ve Beslenme İlişkili Rikets Olguları
Abdulkerim Kolkıran

S-114 Tip 1 Diyabetes Mellituslu Hastalarda COVİD-19 Hastalığına Bağlı Karantinanın Glisemik Kontrole Etkisi
Selen Hürmüzlü Közler

S-115 Çocuk ve Adolesanlarda Uyku Süresi ve Ekran Karşısında Geçirilen Sürenin Obeziteye Etkisi
Gülay Can Yilmaz

S-116 Erkek Çocuklarda Puberte Prekoksun Klinik ve Etiyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Sevinç Odabaşı Güneş

S-117 Osteogenezis İmperfekta Tanılı Hastalarda Büyüme ve Puberte
Ayşe Pınar Öztürk

Tartışma ve Ara

S-118 Büyümede Yakalama Yapmayan Gestasyon Yaşına Göre Düşük Doğum Ağırlıklı Çocuklarda Persistan Boy Kısalığının Değerlendirilmesi
Ayşe Pınar Öztürk

S-119 Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanısı İle İzlenen Hastalarda Otoimmün Tiroidit ve Çölyak Hastalığı Sıklığı: Tek Merkez Deneyimi
Emine Demet Akbaş

S-120 Sekonder Psödohipoaldosteronizm: Beş Farklı Olgu Sunumu
Kenan Doğan

S-121 Hipofiz adenomu nedeniyle takip edilen pediatrik olguların başvuru nedenleri açısından değerlendirilmesi
Ezgi Sarban

S-123 Hipertansiyonu Olan Normal Ağırlıklı ve Obez Çocuklarda Endotel Disfonksiyon Göstergesi Olarak Serum Ürik Asit Düzeyinin Yeri
Hatice Sınav Ütkü

  18:15-20:00

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Cevdet Özdemir, Deniz Özçeker

S-124 Subkutan Arı Venom İmmünoterapisi Uygulanan Çocukların Demografik Verilerinin Ve Laboratuvar Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Fatih Kaplan

S-125 Atopik dermatitli 0-24 ay yaş aralığındaki olgularda besin allerjisinin rolü
Serdar Nepesov

S-126 Covid 19 pandemisinde alerji pratiğinde çocuklu ailelerin evcil hayvan yaklaşımları
Ezgi Ulusoy Severcan

S-127 COVID-19 Pandemisinin 6-11 Yaş Arası Çocuklarda Astım Kontrolü ve Tedavi Basamakları Üzerine Etkisi
Özge Atay

S-128 Alerjik rinitli çocuklarda atopinin doğal seyri
Nuray Öztürk

Tartışma ve Ara

S-129 Anafilaksi Nedeniyle Polikliniğimize Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
Özge Kangallı Boyacıoğlu

S-130 Çocuk Alerji Kliniği’ne başvuran anafilaksi tanılı hastaların özellikleri
Gökçe Kaş

S-131 Çocuklarda İlaç Alerjilerinin Klinik ve laboratuvar Olarak Değerlendirilmesi
Ayşe Süleyman

S-132 İlaç deri testleri güvenli mi?: Tek merkez, 546 hastanın verilerinin analizi
Çağla Karavaizoğlu

S-133 Çocuklarda COVID19 ile ilişkili Multisistem enflamatuar sendromunda IVIG tedavisinin önemi ve hastaların lenfosit alt gruplarının ilk başvuru sırasında ve birinci ayda değerlendirilmesi- Tek merkez deneyimi
Şefika İlknur Kökcü Karadağ

Tartışma ve Ara

S-134 Pediatrik Hastalarda Küçük Hacimli Kan Alma Tüpü Kullanımının Laboratuvar Numune Reddi Üzerine Etkisi
Ayla Yıldız

S-135 Hidronefroz Ön Tanısıyla Çocuk Nefroloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Hüseyin Kutay Körbeyli

S-136 Altı-18 Ay Çocuk Beslenmesinde Ebeveyn Tutumlarının Değerlendirilmesi
Deniz Özbay Öner

S-137 COVİD19-PANDEMİ DÖNEMİNDE SAĞLAM ÇOCUK İZLEMi
Nihal Durmaz


SALON A SALON B SALON C SALON D
(HEMŞİRELİK SALONU)
  08:00-09:00 Açılış Konuşmaları
09:00-09:30

Hipofosfatemik rikets
Oturum Başkanları:
Firdevs Baş,
Olcay Evliyaoğlu

Konuşmacı:
Şükran Poyrazoğlu

09:00-10:30

Gastroenteroloji ve hepatolojide eozinofilik hastalıklar
Oturum Başkanları:
Özlem Durmaz,
Coşkun Çeltik

Sindirim kanalında eozinofili
Nelgin Gerenli

Hepatobiliyer sistemde eozinofili
Merve Kesim Usta

09:00-10:30

PANEL
Sorunlu teknoloji kullanımının gelişimsel dönemlere etkileri
Oturum Başkanları:

Onur Burak Dursun, Nedim Samancı

Okul öncesi dönem
Yaşar Tanır

İlkokul dönemi
Abdurrahman Cahit Örengül

Adolesan dönemi
Ali Karayağmurlu

09.00-09.30

KONFERANS
COVID 19 Sonrası MIS-C Gelişen Çocuğun Hemşirelik Bakımı
Oturum Başkanı:

Suzan Yıldız

Konuşmacı: Tülay Yakut

09:30-10:00

Yenidoğan ve süt çocuklarında tiroid fonksiyon bozuklukları
Oturum Başkanları:
Şükran Poyrazoğlu,
Filiz Tütüncüler

Konuşmacı: Cengiz Kara

09.30-10.30

PANEL
Yenidoğan ve Çocukta Beslenme Sorunları
Oturum Başkanları:

Sevil İnal, Reyhan Paksoy

Emzirme Sorunu Olan Anneye Yaklaşım
Konuşmacı: Vildan Koçali

Tamamlayıcı Beslenmede Sorunu Olan Bebeğe Yaklaşım
Konuşmacı: Meral Bayat

10:00-10:30

Çocuk ve adolesanın sık karşılaşılan jinekolojik sorunları ve yaklaşım
Oturum Başkanları:
Süleyman Akhan

Konuşmacı: Özlem Dural

10:30-:11:00 ARA
11:00-12:30

Kritik hasta çocuklarda kan ürünü transfüzyon politikaları
Oturum Başkanları:
Benan Bayrakçı,
Serap Karaman

Medikal yoğun bakım hastası
Selman Kesici

Kardiyak yoğun bakım hastası
Erkut Öztürk

Cerrahi yoğun bakım hastası
Muhterem Duyu

11:00-12:30

Günümüzde genetik hastalıkların tanı ve tedavisi
Oturum Başkanları:
Seher Başaran,
Gözde Yeşil

Hematolojik malignitelerde genetik tanının önemi
Seval Türkmen

FMR1 gen ilişkili hastalıklarda klinik spektrum; çocukluktan erişkinliğe
Özge Özalp Yüreğir

Genetik göz hastalıklarında tedavi çalışmaları
Emin Özmert

11:00-11:45

Alerjik ve otoimmun hastalıkların pandemik boyutlarında artış nedeni: Epitel bariyer hipotezi
Oturum Başkanları:
Metin Aydoğan,
Cevdet Özdemir

Konuşmacı: Cezmi Akdiş

11.00-12:00

PANEL
Yoğun Bakımdaki Çocuğun Güvenliği
Oturum Başkanları:

Gülçin Bozkurt,
Tülay Yakut

Alet ilişkili Basınç Yaralanmalarında Bakım Konuşmacı: Gözde Tepe

Prone Pozisyonundaki Çocuğun Bakımı Konuşmacı:
Senanur Alişan

11:45-12:30

Tanıdan tedaviye herediter tip-1 tirozinemi
Oturum Başkanları:
Mübeccel Demirkol,
Turgay Coşkun

Konuşmacı: Gülden Gökçay

12:00-12:30

KONFERANS
Adolesanlarda Aşılama
Oturum Başkanları:

Hatice Bal Yılmaz

Konuşmacı: Bedriye Ak

12:30-13:30
UYDU SEMPOZYUM
Çocuklarda ve Bebeklerde Burun Tıkanıklığına Etkili Yaklaşım ve Burun Hijyeninin Önemi
Oturum Başkanı :
Nuran Salman
Konuşmacı : Ayper Somer
12:30-13:00 ARA
13:30-15:00

Çocuklarda gözden kaçırmayalım

Oturum Başkanları:
Gülden Gökçay,
Fatih Ezgü

Hepatosplenomegalinin iyi bilinmeyen nedenleri:
Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Çoklu sistem bulgularının bilinmeyen nedenleri:
Ertuğrul Kıykım

Kas ağrısı ve idrar rengi değişikliği: rabdomiyoliz gelişirse
Hasan Önal

13:30-14:00

Pediatride gastroözefajiyel reflü: bir hastalık mı?
Oturum Başkanları:
Semra Sökücü,
Zerrin Önal

Konuşmacı: Ödül Eğritaş

13:30-14:00

Adolesanda hipertansiyon
Oturum Başkanları:
Ilmay Bilge,
Mukaddes Kalyoncu

Konuşmacı: Zeynep Nagehan Yürük Yıldırım

13:00-13:30

KONFERANS
Çocuk İstismarında Güncel Durum
Oturum Başkanları:

Duygu Gözen

Konuşmacı: Dilek Sunmaz

14:00-15:00

İnguinal kanal patolojileri
Oturum Başkanları:
Yunus Söylet,
Erbuğ Keskin

İnguinal kanal hastalıkları
Erdem Özatman

İnguinal patolojilerin tedavisi:
Başak Erginel

Akut sorunlar ve yaklaşım:
Feryal Gün Soysal

14:00-14:30

İdrar yolu enfeksiyonlarında biyobelirteçler
Oturum Başkanları:
Caner Kabasakal,
Ozan Özkaya

Konuşmacı:
Bağdagül Aksu

13:30-14:30

PANEL
Kanıt Temelli Bakım Uygulamaları
Oturum Başkanları:

Serap Balcı, Şirin Kurt

Yenidoğanlara Toplu Bakım Verme
Konuşmacı: Emine Geçkil

Kokuların Yenidoğan Üzerine Etkisi Konuşmacı: Sibel Küçükoğlu

15:00-15:30 ARA 14:30-15:00 ARA
15:30-16:00

Yenidoğan döneminde bulgu veren otoimmün ve otoinflamatuar hastalıklar
Oturum Başkanları:
Rukiye Eker Ömeroğlu,
Nuray Aktay Ayaz

Konuşmacı: Betül Sözeri

15:30-16:30

Solunum yolu enfeksiyonlarında probiyotiklerin yeri
Oturum Başkanları:
Ayper Somer,
Özden Türel

Konuşmacı:
Ener Çağrı Dinleyici

14:30-16:30

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Leyla Bilgin Karadeniz, Didem Çaktır Arman

S-138 Kan değişimi yapılan hastalarımızın değerlendirilmesi
Ergül Sarı

S-139 Yenidoğanda İdiopatik Uzamış Sarılıkta Probiyotik Takviyesi Sonrası İyileşme
Muhammet Mesut Nezir ENGİN

S-140 Term Yenidoğan Bebeklerde Akut Ağrı Tedavisinde Kullanılan Farmakolojik Olmayan Yöntemlerin Değerlendirilmesi
Burak Deliloğlu

S-141 Neonatal Polisitemi Tanısı ile Yatan Bebeklerin Klinik, Laboratuvar Özellikleri ve İlişkili Risk Faktörleri: Altı Yıllık Deneyim
Filiz Aktürk Acar

S-142 Göbek Kordon Kanında Yüksek Duyarlı Troponin T, Kreatin Kinaz, Kardiyak Kreatin Kinaz Düzeyleri
Sinan Tüfekci

Tartışma ve Ara

S-143 Makrozomik doğan diyabetik ve non-diyabetik anne bebeklerinin perinatal komplikasyonlar açısından karşılaştırılması
Akan Yaman

S-144 Yenidoğanlarda ekternal ventriküler drenaj katateri enfeksiyonlarının beyin omurilik sıvısı bulguları
Süleyman Geter

S-145 Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yarık damak/ dudak sıklığı ve eşlik eden anomaliler
Aslı Okbay Güneş

S-146 Yenidoğan Döneminde Doğum Travmasında Prediktiktif Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Evrim Kıray Baş

S-147 Yenidoğan hastalarımızda enterostomiye bağlı komplikasyonların değerlendirilmesi: 1 yıllık deneyimimiz
Erhan Aygün

Tartışma ve Ara

S-148 Preterm bebeklerde ROP gelişiminde maternal preeklampsi bir risk faktörü mü?
Hasan Avşar

S-149 Kistik Fibrozis Test Sonucu Yanlış Pozitif Olan Yenidoğan Vakalarımızın Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi
Özge Yendur

S-150 Yenidoğanlarda Trombosit Süspansiyonu Kullanımının Değerlendirilmesi
Hüseyin Adil Öner

S-151 Sağlıklı Term Yenidoğanlarda Tam Kan Sayımı (Hemogram) Referans Aralıkları
Serdar Pop

S-152 Akut Tubulointerstiyel Nefrite Sekonder Akut böbrek Yetmezliği
Nuran Küçük

15:00-15:30

Kırılgan Bebek Sendromu
Oturum Başkanları:

Zerrin Çiğdem

Konuşmacı:
Melike Yavaş Çelik

16:00-17:00

Çocuk sağlığı izleminde yürümenin değerlendirilmesi
Oturum Başkanları:
: Adem Aydın,
Mine Çalışkan

Çocuklarda yürümenin gelişimi ve değerlendirilmesi
Tolga İnce

Çocuklarda yürüme sorunlarına ortopedik yaklaşım
Fuat Bilgili

Çocuklarda yürüme analizi
Ekin Akalan

16:30-17:00

Sepsiste akut böbrek yetersizliği
Oturum Başkanları:

Tanıl Kendirli,
Demet Demirkol

Konuşmacı:
Ayşe Akcan Arıkan

15:30-16:00

KONFERANS
Kan ve Kan Bileşenlerinin Transfüzyonunda Hemşirelik Yönetimi
Oturum Başkanları:

Neval Göktepe

Konuşmacı:
Merve Pakize Dil

17:00-17:30 ARA 16:00-16:30

KONFERANS
Çocuk Sağlığı İzleminde Tele-Sağlık
Oturum Başkanları:
Hüsniye Çalışır

Konuşmacı: Nuran Aydın Ateş

17:30-18:00

Pediatrik hidrosefali in vivo fonksiyonel genetik modellemesi ve yeni BOS teorileri
Oturum Başkanları:

Akın Sabancı,
Edibe Pembegül Yıldız

Konuşmacı: Engin Deniz

17:30-18:00

Puberte genetigi ve gecikmis puberteye yaklasim
Oturum Başkanları:
Seher Başaran,
Abdullah Bereket

Konuşmacı: Ali Kemal Topaloğlu

16:30-18:30

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Gonca Keskindemirci, Bahar Kural

S-153 Çocuklarda Kilonun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Ölçeği’ nin (IWQOL-Kids) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği
Deniz Özalp Kızılay

S-154 Soliter Rektal Ülserli Çocuklarda Psikiyatrik Komorbiditenin Değerlendirilmesi
Fatma İlknur İlknur Varol

S-155 18- 48 ay arası Çocuklarda Ekran Maruziyeti ve Ebeveyn Tutumları
Nahide Haykır Zehir

S-157 Okul temelli toplum çalışmaları kapsamında yürütülen beslenme faaliyetleri: Soyaç Modeli
Şule Aktaç

S-158 Online Emzirme Eğitiminin Gebelerdeki Emzirme Öz Yeterliliğine Etkisi
Merve Erdemir Kula

Tartışma ve Ara

S-159 Sigara içen ergenlerin COVID-19 karantinası sırasında sigara içme davranışı ve ruh sağlığı
Demet Tas

S-160 Annelerin Covid-19 Sürecindeki Risk Algısında ve Aşı Uygulamaları Başladıktan Sonra Önlemlerinde Değişiklik Oldu mu? 120 hastanın retrospektif incelemesi
Büşra Nükhet Pehlivanoğlu

S-161 Evde sağlık hizmeti alan çocuk hastaların değerlendirilmesi
İzzettin Toktaş

S-162 Covid-19 Pandemi Dönemi Çocukların Haklarına ve Psikososyal Durumlarına Etkisi
Cüneyt Destan Cenger

S-163 Ailevi Akdeniz ateşi tanılı çocukların ebeveynlerinde hastalığın psikososyal etkisinin değerlendirilmesi
Gülçin Otar Yener

S-164 Okul öncesi çocukları beslenmesinde ebeveyn tutumunu etkileyen sosyodemografik faktörlerin incelenmesi
Vedat Baş

18:00-18:30

Bir pediatrist ev ventilatörleri hakkında neler bilmeli?
Oturum Başkanları:
Dinçer Yıldızdaş,
Esra Şevketoğlu

Konuşmacı:
Nadir Demirel

18:00-18:30

Akut romatizmal ateş
Oturum Başkanları:
Rukiye Eker Ömeroğlu, Azer Ahmedov

Konuşmacı:
Elşad Şıhaliyev

16:30-18:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Bedriye Ak,
Sibel Küçükoğlu

HS-001 Covid-19 sürecinde annelerin bebeğini emziren konusunda tutumu
Didem Coşkun Şimşek

HS-002 Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Prematüre Retinopatisi ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Seda Yılmaz Semerci

HS-003 Preterm Bebeklerde Oral Motor Girişimlerin Oral Beslenme Becerileri Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme
Duygu Gözen

HS-004 Covid-19 Pandemisi Sırasında Hastanede Yatan Kanser Hastası Çocukların Ebeveynlerinin Deneyimleri: Niteliksel Bir Çalışma
Meltem Gürcan

HS-005 Çocuklarda kan örneği alma işlemi sırasında oluşan ağrı ve korkuyu azaltmada lavanta kokusunun etkisi: Randomize kontrollü bir çalışma
Gülsev Kutman

Tartışma ve Ara

HS-006 Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yenidoğan Sarılığı ve Tedavisi ile İlgili Bilgi Düzeyleri
Uzman Hemşire Hacer Delibaş

HS-007 Bebeklerde Hepatit B aşı uygulaması sırasında oluşan ağrıyı azaltmada anne kucağının etkisi
Esra Cumur

HS-008 Bebeklerde İnfantil Kolik Sıklığı ve Etkileyen Faktörler
Selda Ateş Beşirik

HS-009 Mülteci Ergenlerde Yaşam Kalitesi ile Gelecek Beklentisi Arasındaki İlişki
Damla Özçevik Subaşi

HS-010 4-36 Ay Arası Bebeklerin Diş Çıkarma Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Annelerin Yaptıkları Uygulamalar
Zeynep Erkut

Tartışma ve Ara

HS-011 Fototerapi Alan Yenidoğanlarda Pozisyon Değiştirme Sıklığının Bilirubin Düzeyi Ve Bebeğin Rahatlığı Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Sibel Küçükoğlu

HS-013 Yeni Bebeği olan Annelerin Bebekle Uyum Davranışlarının, Karşılaştıkları Zorlukların ve Baş Etme Davranışlarının Belirlenmesi
Ayşegül Şimşek

HS-014 Çocuklarda Periferik İntravenöz İnfiltrasyon Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Ayşegül Şimşek

HS-015 Çocuklarda Apendektomi Sonrası ilk Pansuman Sırasındaki Ağrıyı Azaltmada Üç Farklı Dikkati Başka Yöne Çekme Yönteminin Etkisi
Birsen Mutlu

HS-016 Çocuk Yoğun Bakımda Multisistem İnflamatuar Sendromu (Mıs-c) Tanılı Çocuğun Hemşirelik Bakımı
Tülay Yakut

Tartışma ve Ara

HS-017 Preadölesanların Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Psikolojik Sağlamlıkları Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler
-Raziye Çelen

HS-018 Annelerin emzirme özyeterlilik algılarını etkileyen prenatal faktörlerin incelenmesi
Evrim Kıray Baş

18:30-19:00

Kistik fibrozda umut veren tedaviler
Oturum Başkanları:
Hasan Önal,
Deniz Doğru Ersöz

Konuşmacı:
Nadir Demirel

18:30-19:00

Çocuklarda ürtiker ve anjioödeme yaklaşım
Oturum Başkanları:
Zeynep Tamay, Allahverdi Musayev

Konuşmacı:
Nermin Guliyeva

19:00-19:30 KAPANIŞ 18:30 KAPANIŞ